MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 1. Kiểm tra đối chiếu số liệu nội bộ và tổng hợp.
 2. Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh.
 3. Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
 4. Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và Khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
 5. Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT
 6. Lập báo cáo tài chính theo từng quí, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.
 7. Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán.
 8. Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo.
 9. Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.
 10. Cung cấp số liệu Cho Ban Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.
 11. Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu  cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách phòng KT-TV.
 12. Lưu trữ dữ liệu kế toán theo qui định.

YÊU CẦU

 1. Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên thuộc ngành kế toán,kiểm toán, tài chính.
 2. Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.
 3. Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công .
 4. Biết tổng hợp và phân tích báo cáo. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng qui định.
 5. Có kiến thức cơ bản về công nghệ qui trình sản xuất trong công ty
 6. Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phầm mềm kế toán).